Miljö

Tjänster inom larm och tele | Tel 08-505 719 00

Miljö

För en hållbar framtid

Ett systematiskt miljöarbete krävs både i den vardagliga skötseln och vid större projekt. Arbetet på Larm & Teletjänst AB läggs upp så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Genom att samordna beställningar och alltid ha rätt verktyg minimerar vi resorna till och från olika fastigheter. Den största miljövinsten görs genom att spara energi och med energioptimering kan både fastighetsägare och miljön snabbt bli vinnare.

Vi arbetar också med kretsloppsanpassning av material och att minimera användningen av farliga kemikalier i verksamheten. Avfallshantering är också viktigt och som en av få aktörer har LTP tillstånd att frakta miljöfarligt gods i bilarna.

Miljöpolicy

De viktigaste punkterna i företagets miljöpolicy är att alltid:

  • hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt
  • ha aktuella uppgifter för att kunna optimera fastighetens förbrukning av värme, el och vatten
  • underlätta för kunderna att driva sitt miljöarbete
  • ha en öppen miljöredovisning. Att följa lagar är en självklarhet.

Larm & teletjänst AB arbetar hårt med att miljöpolicyn ska vara ett levande dokument och att alla som arbetar i verksamheten ska följa den.

Vår arbetsprocess

Vi erbjuder flera tjänster inom områdena brand, SBA och säkerhet.